آموزش استفاده از بلوک تابعی Radio Button

این فانکشن بلاک که در دو نوع 8 تایی و 16 تایی وجود دارد، برای انتخاب یک گزینه بین چند گزینه مورد استفاده قرار می گیرد. در فرایند هوشمندسازی ساختمان ، گاهی نیاز داریم تا کاربر چندین حالت قابل انتخاب پیش روی خود داشته باشد ولی فقط یکی از آنها در زمان واحد قابل انتخاب باشد. برای مثال در زمان برنامه ریزی برای کولر های آّبی ، هیچگاه نباید دور تند و کند موتور به صورت هم زمان فعال شوند. در صورت فعال شدن هم زمان این دور ها ، موتور خواهد سوخت. در اینجا کاربر با استفاده از این بلوک تابعی میتواند بین یکی از دور ها انتخاب نماید و سیستم اجازه انتخاب هر دو حالت را نخواهد داد.

یکی دیگر از قابلیت های این بلوک، زمانی است که تمایل به ارسال یک عدد صحیح در ازای دریافت یک پالس از سیستم را دارید. برای مثال زمانی که کلیدی فشرده شد، قصد ارسال عدد 4 به منظور خاصی را دارید. در اینجا با ارسال پالس به پایه ورودی 4 خروجی Als عدد 4 را ارسال می نماید.

در قسمت تنظیمات این بلوک تابعی، قادر خواهید بود برای هر ورودی یک نام تعیین نمایید. همچنین در صورتی که یکی از نام ها را خالی رها کنید، در هنگام استفاده از نرم افزار، تنها گزینه هایی نمایش داده میشوند که دارای نام باشند.

Loxone Radio button

اطلاعات ورودی ها و خروجی های این بلوک را در ادامه مشاهده می نمایید.

ورودی توضیحات
I1-I8(I16) فعال سازی خروجی متناظر
+ فعال سازی ایتم بعدی
فعال سازی ایتم قبلی
ALS دریافت عدد و فعال سازی خروجی برابر با آن عدد
R غیر فعال سازی تمامی خروجی ها
Dis غیر فعال سازی ورودی ها
خروجی ها
Q1-Q8(Q16) خروجی دیجیتال
AQ عدد خروجی فعال
RQ ارسال پالس زمان ریست شدن یا دابل کلیک