knx power supply tp 2463

knx power supply tp 2463

مشخصات محصول

  • 320mA / 640mA
  • یک خط از یک سیستم KNX را تغذیه می کند
  • گزینه های 320 میلی آمپر یا 640 میلی آمپر
  • خروجی بدون قطع اضافی (فقط با چوک اضافی)
  • محافظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه برای هر دو خروجی
  • ولتاژ خط باس KNX، جریان خروجی و وضعیت خط توسط LED ها نشان داده شده است
  • دکمه تنظیم مجدد برای تنظیم مجدد خط اتوبوس KNX
  • نشان دهنده قطع شدن اتوبوس در هنگام تنظیم مجدد توسط LED