KNX Binary Input – 6 Channel

KNX Binary Input – 6 Channel

مشخصات محصول

ورودی (اینترفیس) دیجیتال