Door & Window Contact

Door & Window Contact

مشخصات محصول

Loxone Window & Door Contact به سرعت هر پنجره یا دری باز را در خانه هوشمند شما تشخیص می دهد و به همراه Miniserver می تواند طبق دستور شما پنجره های موتوری شما را از راه دور ببندد  یا باز کند.

هم چنین این قابلیت برای این محصول وجود دارد درصورتی که درب یا پنجره ها در زمان عدم حضور ساکنین ، باز یا بسته شوند به سرعت تشخیص داده و آزیر خطر را به صدا در می آورد.

بـررسی اجمالـی محصول

توضیحات تکمیلی

برای این محصول این امکان وجود دارد که با تعریف قابلیت ، در صورتی که درب یا پنجره ای باز شود ، سیستم های تهویه مانند فن کوئل یا کولر یا بخاری های شما را غیر فعال کند تا در مصرف برق نیز صرفه جویی گردد.