پرده برقی

کنترل پرده برقی در خانه هوشمند شما، پرده ها تنها برای کنترل ورود روشنایی از بیرون مورد استفاده قرار نمیگیرند . بلکه در قسمت های مختلفی از خانه شما مشارکت دارند.