قفل هوشمند

شاید زیاد برایتان پیش آمده باشد که از خانه خارج شوید و کلید های خود را فراموش کرده باشید. یا ساعاتی از شب به منزل برگشته اید و به علت نداشتن کلید مجبور به بیدار کردن اعضای خانواده خود شده اید. قفل هوشمند کلید را از لیست وسایل مورد نیاز شما قبل از خروج از خانه حذف خواهد کرد . اثر انگشت شما همیشه درب را برایتان باز می کند

قفل هوشمند